top of page
  • windosofficial

โครงการพรรณนา

ผลงานการติดตั้งระบบประตูหน้าต่างอลูมิเนียม ที่โครงการ “พรรณนา” เป็นโครงการบ้านเดี่ยวของบริษัทย่อย 'IS AM ARE' (อีสแอมอาร์) มีการติดตั้งในส่วนของประตูหน้าต่างบานเลื่อน ประตูบานเปิด บานกระทุ้ง โดยเลือกใช้อลูมิเนียมสี Mountain Stoneดู 242 ครั้ง0 ความคิดเห็น
bottom of page